Procedury

Procedury

PROCEDURA ODWIEDZIN OBOWIĄZUJĄCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ”

 1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w godzinach 10:00–13:00 i 15:00–17:30. Prosimy nie planować odwiedzin w czasie posiłków w DPS.
 2. Nie są dozwolone odwiedziny w pokojach mieszkańców. Odwiedziny dozwolone są tylko w miejscach do tego  przeznaczonych na zewnątrz budynku (w razie niepogody w wydzielonych pomieszczeniach wewnątrz budynku).
 3. Wymagana jest rejestracja osób odwiedzających.
 4. Po wejściu do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk i stosowanie maseczki.
 5. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem zasady maksymalnie 3 osoby odwiedzające na 1 odwiedzanego mieszkańca. W przypadku osób nieszczepionych 1 osoba odwiedzająca na 1 mieszkańca.
 6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do :
  – unikania bliskiego kontaktu z mieszkańcem (przytulanie, całowanie, podawanie rąk),
  – maksymalnego ograniczenie kontaktu z pracownikami; nie wolno inicjować kontaktów z innymi mieszkańcami niż osoba odwiedzana,
  –  poruszania się po terenie placówki dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  – unikanie gromadzenia się w przypadku większej liczby osób odwiedzających.
 7. W przypadku przyniesienia paczek prosimy nie przekazywać ich bezpośrednio mieszkańcowi tylko pracownikom. Prosimy nie przynosić produktów wymagających przechowywania w szczególnych warunkach (łatwo psujących się).
 8. Prosimy o wcześniejsze informowanie o odwiedzinach ze względu na warunki lokalowe w placówce.

 

PROCEDURA REGULUJĄCA POSTĘPOWANIE W CELU UMOŻLIWIENIA
MIESZKAŃCOM AKTYWNOŚĆ POZA TERENEM PLACÓWKI- WYJŚCIA
MIESZKAŃCÓW – OBOWIĄZUJĄCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ”

 

 1. Wyjście mieszkańca poza teren placówki uzgadniane jest wcześniej z Dyrektorem lub pracownikami pełniącymi dyżur.
 2. Wyjście powinno być związane przede wszystkim z uzasadnioną koniecznością tzn.: wizyty u lekarzy, terapie i rehabilitacje zewnętrzne lub inne ważne zdarzenia wymagające obecności mieszkańca (zakupy są realizowane przez opiekunów)
 3. Wyjścia mieszkańców niesamodzielnych odbywają się w asyście pracownika lub osoby z rodziny.
 4. Osoba wychodząca jest informowana o zasadach dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19, kontaktów z innymi osobami i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie tych zasad.
 5. Przed wyjściem mieszkaniec samodzielny wypełnia pisemne zobowiązanie do:
  zachowania szczególnej ostrożności poza terenem placówki, przestrzegania reżimu sanitarnego, zasłaniania nosa i ust w przestrzeni zamkniętej, unikania skupisk ludzi itp. W przypadku mieszkańca niesamodzielnego zobowiązanie podpisuje osoba z rodziny towarzysząca w czasie wyjścia. Jeżeli mieszkaniec nie posiada artykułów ochrony osobistej powinien to zgłosić przed wyjściem i odebrać od pracownika.
 6. Po powrocie mieszkaniec zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i poddania się pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych podejmowane są kroki zgodne z procedurami sanitarnymi.
 7. W przypadku dłuższego pobytu poza placówką ( minimum jedna noc), po powrocie mieszkaniec poddany jest izolacji na czas obowiązującej kwarantanny. Jeżeli mieszkaniec przebywa w pokoju dwuosobowym to izolację odbywa w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym.
 8. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.