Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

  1. Opieka i pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie
  2. Zapewnienie im odpowiednich miejsc zamieszkania i rehabilitacji w wybudowanym przez Fundację domu mieszkalno-rehabilitacyjnym.

Osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie w przypadku utraty wsparcia w rodzinie ( podeszły wiek rodziców, opiekunów lub ich brak) nie są w stanie żyć samodzielnie i wymagają stałej opieki.