Procedury

Procedury

Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.09.2020, przekazującym rekomendacje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na teren DPS osób odwiedzających mieszkańców. Zakaz został wprowadzony z uwagi na duży wzrost zakażeń COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

PROCEDURA REGULUJĄCA POSTĘPOWANIE W CELU UMOŻLIWIENIA
MIESZKAŃCOM BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z RODZINAMI I OPIEKUNAMI
LUB INNYMI OSOBAMI – ODWIEDZINY – OBOWIĄZUJĄCA W DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ”

 

1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w godzinach 10:00 – 13:00 i 15:00 – 17:30. W tym samym czasie można odwiedzać tylko jednego mieszkańca. Harmonogram odwiedzin ustalany jest z jednodniowym wyprzedzeniem, dlatego osoby odwiedzające zobowiązane są co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odwiedzin potwierdzić dostępność terminu.

2. Osoby odwiedzające prosimy o punktualne przybycie. Spóźnienie może skutkować odwołaniem spotkania.

3. W trakcie jednego kontaktu mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba.

4. Na każde spotkanie przewidziane jest nie więcej niż 60 minut.

5. Pomiędzy odwiedzinami poszczególnych mieszkańców musi być zachowany odstęp około 30 minut, niezbędny do dezynfekcji miejsca spotkań.

6. Odwiedziny odbywają się na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu.

7. W szczególnych przypadkach mogą odbyć się w budynku w wyznaczonym miejscu.

8. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego :
– wejście na teren DPS w maseczce ( można otrzymać maseczkę od pracownika)
– unikanie bliskiego kontaktu z mieszkańcem ( przytulanie, całowanie, podawanie rąk)
– maksymalne ograniczenie kontaktu z pracownikami, nie wolno inicjować kontaktów z innymi mieszkańcami tylko z odwiedzanym
– wolno poruszać się po terenie placówki tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
– dezynfekcja rąk
– poddanie się pomiarowi temperatury, w przypadku stwierdzenia podwyższonej pracownik DPS może odmówić osobie odwiedzającej możliwości spotkania
– wypełnienie ankiety

9. W przypadku przyniesienia paczek nie przekazywać ich bezpośrednio mieszkańcowi tylko pracownikom, nie przynosić produktów wymagających przechowywania w szczególnych warunkach ( łatwo psujących się ).

10. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

PROCEDURA REGULUJĄCA POSTĘPOWANIE W CELU UMOŻLIWIENIA
MIESZKAŃCOM AKTYWNOŚĆ POZA TERENEM PLACÓWKI- WYJŚCIA
MIESZKAŃCÓW – OBOWIĄZUJĄCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
FUNDACJI „POMOCNA DŁOŃ”

 

1. Wyjście mieszkańca poza teren placówki uzgadniane jest wcześniej z Dyrektorem lub pracownikami pełniącymi dyżur.

2. Wyjście powinno być związane przede wszystkim z uzasadnioną koniecznością tzn.: wizyty u lekarzy, terapie i rehabilitacje zewnętrzne lub inne ważne zdarzenia wymagające obecności mieszkańca (zakupy są realizowane przez opiekunów)

3. Wyjścia mieszkańców niesamodzielnych odbywają się w asyście pracownika lub osoby z rodziny.

4. Osoba wychodząca jest informowana o zasadach dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19, kontaktów z innymi osobami i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie tych zasad.

5. Przed wyjściem mieszkaniec samodzielny wypełnia pisemne zobowiązanie do:
zachowania szczególnej ostrożności poza terenem placówki, przestrzegania reżimu sanitarnego, zasłaniania nosa i ust w przestrzeni zamkniętej, unikania skupisk ludzi itp. W przypadku mieszkańca niesamodzielnego zobowiązanie podpisuje osoba z rodziny towarzysząca w czasie wyjścia. Jeżeli mieszkaniec nie posiada artykułów ochrony osobistej powinien to zgłosić przed wyjściem i odebrać od pracownika.

6. Po powrocie mieszkaniec zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i poddania się pomiarowi temperatury. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych podejmowane są kroki zgodne z procedurami sanitarnymi.

7. W przypadku dłuższego pobytu poza placówką ( minimum jedna noc), po powrocie mieszkaniec poddany jest izolacji na czas obowiązującej kwarantanny. Jeżeli mieszkaniec przebywa w pokoju dwuosobowym to izolację odbywa w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym.

8. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.